AKCJONARIAT – WALNE ZGROMADZENIE

Akcjonariat - Ogłoszenie


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZAGROMADZENIA
SPÓŁKI FORESTLIGHT GAMES S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 29 SIERPNIA 2022 R.

Zarząd Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bluszczańska 76, paw. 6, KRS:0000887767, NIP:6772425524, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 sierpnia 2022 r., godz. 10:00, ul. Senatorska 24 lok. 3 w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c. w Warszawie (00-095)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Michała Mazura
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany systemu rejestracji papierów wartościowych Spółki na Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowane zmiany Statutu

Ad. pkt. 10 porządku obrad:

Aktualna treść §8 ust.1 Statutu Spółki:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 312.604,30 (trzysta dwanaście tysięcy sześćset cztery złote i trzydzieści groszy) i dzielić się będzie na:
 2. a) 2.626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 3. b) 43.240 (czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 4. c) 456.303 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Proponowana zmiana treści §8 ust. 1 Statutu Spółki:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 332.604,30 (trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset cztery złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na:
 2. a) 2.626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 3. b) 43.240 (czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 4. c) 456.303 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 5. d) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Po ust. 2b. § 8 Statutu Spółki proponuje się dodanie ust. 2c. w brzmieniu:

2c. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Ad. pkt. 13 porządku obrad:

Proponuje się uchylenie w całości dotychczas obowiązującego §36 Statutu w brzmieniu:

 1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
 2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:

1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,

2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.

 1. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej

20220803_MSiG_Forestlight

Categories
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...