AKCJONARIAT – WALNE ZGROMADZENIE

Akcjonariat - Ogłoszenie


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZAGROMADZENIA
SPÓŁKI FORESTLIGHT GAMES S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 20 STYCZNIA 2022 R.

Zarząd Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie (00-712) ul. Bluszczańska 76 paw. 6 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS0000887767 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 stycznia 2022 r. godz. 10:00 w Warszawie ul Senatorska 24 lok 3 w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny- Góralczyk Notariusz s.c.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) z prawem poboru wyznaczonym na dzień 20.12.2021 r, dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.12.2021 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) z prawem poboru wyznaczonym na dzień 20.12.2021 r, dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
6. Zamknięcie obrad

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu_MSiG

Categories
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...