AKCJONARIAT – WALNE ZGROMADZENIE

Akcjonariat - Ogłoszenie


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZAGROMADZENIA
SPÓŁKI FORESTLIGHT GAMES S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h., Zarząd Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Bluszczańska 76, paw. 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000887767, NIP: 6772425524, kapitał zakładowy w wysokości 266.974 zł (opłacony w całości) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 grudnia 2021 r., godz. 11:00 w Warszawie, ul. Senatorska 24 lok. 3 w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), z prawem poboru wyznaczonym na dzień 20.12.2021 r, dematerializacji akcji serii C oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Forestlight Games S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu:

Ad. pkt. 5 porządku obrad:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 8 ust. 1 Statutu:

 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 266.974,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) i dzielić się będzie na:

  1. 626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  2. 240 (czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 1 Statutu oraz dodanego po ust. 2a ust. 2b:

㤠8.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 333.717,50 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzielić się będzie na:
a) 2.626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 43.240 (czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c) nie więcej niż 667.435 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć gorszy) każda.”
dodanie ust. 2b. w następującym brzmieniu:

„2b. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Categories
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...