Formularz Zapisu

Formularz zapisu – emisja akcji serii C – Forestlight Games SA

(pełna nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej).
(siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)
(lub inny właściwy numer identyfikacyjny)
słownie
słownie
słownie
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C jest tylko i wyłącznie Spółka: Forestlight Games S.A. ul. Bluszczańska nr 76, lok. PAW. 6 00-712 Warszawa
Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. 5 Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.
Uwaga: Uzupełnienie powyższej deklaracji jest nieobowiązkowe i dotyczy wyłącznie wstępnego zainteresowania akcjonariusza wykonaniem prawa poboru w II terminie prawa poboru. Brak uzupełnienia deklaracji zainteresowania nie wpływa na ważność zapisu na Akcje Serii C
słownie
Uwaga: Udzielenie powyższego upoważnienia jest nieobowiązkowe. Brak udzielenia upoważnienia nie wpływa na ważność zapisu na Akcje Serii C. Konsekwencją braku upoważnienia może być konieczność samodzielnego zwrócenia się przez subskrybenta do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy z wnioskiem o dokonanie stosownego wpisu w rejestrze akcjonariuszy związanego z przydzieleniem subskrybentowi Akcji Serii C.
Uwaga: uzupełnienie poniższych pól jest nieobowiązkowe. Brak uzupełnienia poniższych pól nie wpływa na ważność zapisu na Akcje Serii C jednakże informacje te są niezbędne do wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).
Categories
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...