Działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h., Zarząd Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Bluszczańska 76, paw. 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000887767, NIP: 6772425524, kapitał zakładowy w wysokości 262.650 zł (opłacony w całości) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 czerwca 2021 r., godz. 11:00 w Warszawie, ul. Senatorska 24 lok. 3 w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A oraz akcji serii B.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Forestlight Games S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu:

Ad. pkt. 4 porządku obrad:
Dotychczas obowiązujące postanowienia § 8 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 262.650,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzielić się będzie na:
a) 2.626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 1 Statutu oraz dodanego ust. 2a:

㤠8.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 286.650,00 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a)2.626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

b) nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.” dodanie ust. 2a.w następującym brzmieniu: „2a. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

Forestlight Games S.A._ MSiG_ Ogłoszenie o NWZ (1)

Categories
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...